Nghị định 135/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Posting date: 11-07-2016

https://drive.google.com/open?id=0BzN4DBHMrQS3RXdxcG9MdmJoWVU

Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015