Thông tư 02/2015 hướng dẫn một số điều của NĐ 43/2014 và NĐ 44/2014
Posting date: 11-07-2016

https://drive.google.com/open?id=0BzN4DBHMrQS3WVpRRXZlVm5mXzA

Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015