Kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2017
Posting date: 01-04-2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2017

 

CỤC TRƯỞNG CỤC PHỤC VỤ NGOẠI GIAO ĐOÀN

 

Căn cứ Quyết định số 94/CP ngày 10/6/1964 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về việc thành lập Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn;

Căn cứ Quyết định số 4036/QĐ-BNG ngày 26/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức, quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1262/QĐ-CPVNGĐ ngày 28/9/2017 của Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng;

Căn cứ phê duyệt của Lãnh đạo Cục tại Tờ trình số 09/TTr-HĐTD ngày15/12/2017của Hội đồng tuyển dụng về việccông nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2năm 2017;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng,

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2năm 2017 của Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn đối với 05 ứng viên tham gia dự tuyểnvà kết quả trúng tuyển đối với 03ứng viên đạt yêu cầu tuyển dụng.

Kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2017
                 
Stt Họ và tên Số báo danh Năm sinh Điểm thi (thang điểm 100) Tổng điểm Ghi chú
Kiến thức chung Tiếng Anh Chuyên ngành
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(5)+(7)*2 (9)
I. Kinh tế xây dựng
1 Nguyễn Ngọc Anh KTXD 01 1990 84,75 87,50 97,89 280,53 Trúng tuyển
2 Trần Việt Hà KTXD 02 1982 83,75 95,00 92,03 267,81 Trúng tuyển
3 Nguyễn Văn Dương KTXD 03 1983 68,00 52,25 22,50 113,00  
II. Kỹ sư Nước
1 Đào Thị Lê Ba N 01 1981 22,50 80,88 69,50 161,50  
III. Kỹ sư Xây dựng
1 Lê Hoàng Long XD 02 1988 83,50 71,25 60,50 204,50 Trúng tuyển
                 
(Danh sách này gồm 05 người)

Điều 2. Các ứng viên trúng tuyển phải đến làm thủ tục tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng Phòng Tổ chức – Lao động Tiền lương và những cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015