Division of Personnel

    Thực hiện chức năng tham mưu cho Cục trưởng trong công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ; quản lý, sử dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đảm bảo đáp ứng yêu cầu hoạt động của Cục; thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Cục theo quy định của pháp luật và của Bộ Ngoại giao.

    Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng: Ông Nguyễn Toàn Thắng

    Phó Trưởng phòng: Bà Nông Thị Ngọc Bích

Các Tổ chuyên môn:

1. Tổ Tổ chức nhân sự

2. Tổ Chế độ  

3. Tổ Kiểm toán nội bộ

Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015