Missions

        1. Chủ trì xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (viết tắt là Bộ trưởng) phê duyệt chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm và hàng năm về nhà đất, nguồn lao động đảm bảo năng lực và chất lượng dịch vụ của Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn (viết tắt là Cục) phù hợp với luật pháp Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia.

        2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách trong lĩnh vực cung ứng nhà, đất và các dịch vụ khác phục vụ Đoàn Ngoại giao, các Văn phòng và cá nhân nước ngoài trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và ban hành.

        3. Chủ trì, phối hợp góp ý kiến cho các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị thuộc Bộ xây dựng.

        4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng quy định hướng dẫn tuyển dụng và thực hiện việc quản lý người lao động Việt nam làm việc cho Đoàn Ngoại giao, các Văn phòng và cá nhân nước ngoài.

        5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng cung cấp thông tin, hướng dẫn cho Đoàn Ngoại giao, các Văn phòng và cá nhân nước ngoài thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

        6. Phối hợp với các đơn vị chức năng trong và ngoài Bộ giải quyết vấn đề trao đổi tài sản ngoại giao liên quan đến các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của Cục.

        7. Phối hợp với các cơ quan chức năng đảm bảo an ninh, an toàn cho Đoàn Ngoại giao trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ được giao.

        8. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng:

        a) Giúp Bộ trưởng quản lý, giám sát, kiểm tra việc hướng dẫn tuyển dụng và quản lý lao động của các Tổ chức hướng dẫn tuyển dụng và thực hiện quản lý người lao động Việt Nam được Bộ trưởng chỉ định hoặc thành lập theo quy định của pháp luật để báo cáo định kỳ 6 tháng và hàng năm với các cơ quan quản lý Nhà nước; thực hiện nhiệm vụ của Tổ chức hướng dẫn tuyển dụng và thực hiện quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài và giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của lao động Việt Nam theo quy định của pháp luật;

        b) Thực hiện chức năng đầu mối quản lý việc Đoàn Ngoại giao thuê văn phòng, nhà ở tại Hà Nội theo quy định của pháp luật và ủy quyền của Bộ trưởng;

        c) Quyết định đầu tư và phê duyệt quyết định đầu tư, quản lý và thực hiện các dự án trong xây dựng cơ bản của Cục theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng.

        9. Quản lý, khai thác, sử dụng, bảo toàn và phát triển quỹ nhà đất, vốn và cơ sở vật chất kỹ thuật được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ.

        10. Cung ứng nhà làm văn phòng, nhà ở và các dịch vụ liên quan trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

        11. Cung ứng các dịch vụ đi lại, thể thao, giải trí và các dịch vụ liên quan khác cho Đoàn Ngoại giao, các Văn phòng, cá nhân nước ngoài và các đối tượng có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

        12. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về lĩnh vực cung ứng dịch vụ cho Đoàn Ngoại giao.

        13. Thực hiện chế độ tự chủ về tài chính, chủ động xây dựng kế hoạch về chi phí để thực hiện nhiệm vụ theo chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên theo quy định của pháp luật và của Bộ.

        14. Thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị trực thuộc Cục theo quy định của pháp luật về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ.

        15. Tuyển dụng, quản lý và sử dụng viên chức, người lao động, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ.

        16. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện các chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ, bổ nhiệm, miễn nhiệm, nghỉ hưu, thôi việc, khen thưởng, kỷ luật, đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Cục theo quy định của pháp luật và quy định của Bộ.

        17. Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính; thực hiện các chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của pháp luật và của Bộ.

        18. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Bộ trưởng phân công hoặc ủy quyền.

Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015