Department’s leaders

    Lãnh đạo Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn gồm có Cục trưởng và các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bổ nhiệm và miễn nhiệm theo quy định.

    Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cục và về các quyết định của mình trong việc thực hiện quyền tự chủ về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính.

    Các Phó Cục trưởng giúp Cục trưởng quản lý, điều hành Cục theo sự phân công hoặc ủy quyền của Cục trưởng, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền.

Quyền Cục trưởng

Ông Ngô Phương Nghị

Phó Cục trưởng

1. Ông Bùi Hoàng Phú

2. Ông Trần Tuấn Anh

3. Ông Đoàn Anh Minh

TS. Phó Cục trưởng:

1. Ông Đỗ Mạnh Hà

Thăm dò ý kiến
10 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Copyright © Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn 2015